چگونگی رزولوشن تصویر دوربین مدار بسته را محاسبه کنیم؟
رزولوشن : جزئیات در یک تصویر با مشخصه ای به نام رزولوشن سنجیده می شود.
برای محاسبه رزولوشن تصویر دوربین مدار بسته فرمول مشخص بر اساس مشخصه های ثابت وجود دارد.
رزولوشن در دوربین مدار بسته

بدست آوردن ان از روی نمودار که محور عمودی آن را رزولوشن دوربین مدار بسته و محور افقی آن را فاصله دوربین مدار بسته تشکیل می دهند نیز امکان پذیر است.
با دانستن نوع لنز و دوربین مدار بسته ، محاسبه رزولوشن از طریق فرمول امکان پذیر می باشد. اگر لنز دوربین مدار بسته دارای اعوجاج منحنی شکل باشد، مفیدترین راه برای بدست آوردن آن میدان دید افقی در مشخصات فنی آن باشد.
در کل رابطه زاویه دید و رزولوشن بر فوت معکوس می باشد، با پهن شدن تصویر تعداد رزولوشن در سطح مقطع نیز کاهش می یاد.
با زیاد شدن پیکسل های یک تصویر دوربین مدار بسته میدان دید یا جزئیات تصویر و یا هر دو افزایش می یابند.